Παραδοτέα

Παραδοτέα

Τίτλος Παραδοτέου Υπ. Φορέας Παράδοση (μήνας) Ειδος Παραδοτέου
Π1.1.1. Αποτελέσματα σύγκρισης νέων ηλεκτρονικών και συμβατικών παγίδων ΕΛΓΟ 18 Έκθεση
Π1.1.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης νέων ελκυστικών σε διαφορετικούς τύπους παγίδων ΜΦΙ 18 Έκθεση
Π1.1.3 Στρατηγική παρακολούθησης των πληθυσμών των εχθρών ΓΠΑ 18 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π1.2.1. Μοριακά διαγνωστικά LAMP για την ανίχνευση φυτοπαθολογικών εχθρών – παθογόνων ΙΤΕ 12 Πιλοτικό κατασκευή
Π1.2.2 Μοριακά διαγνωστικά «Ready to Go Lyophylised pellets» ΓΠΑ 18 Πιλοτικό κατασκευή
Π1.2.3 Μοριακά διαγνωστικά υπερευαίσθητης πλατφόρμας ανίχνευσης ddPCR ΙΤΕ 20 Πρότυπο
Π1.2.4 Προσδιορισμός ωομυκήτων σε φυτά τομάτας με εφαρμογή τεχνολογίας αλληλούχισης DNA τρίτης γενεάς ΜΦΙ 18 Πρότυπο
Π1.2.5 Πρωτόκολλα ανάλυσης ιολογικών ασθενειών με τεχνολογία αλληλούχησης υψηλής απόδοσης HTS ΑΠΘ 18 Πρότυπο
Π1.3.1 Μεθοδολογία Χαρτογράφησης αγρών – διάγνωσης ιώσεων σε εσπεριδοειδή (CTV) ΕΛΓΟ 20 Πρότυπο
Π1.4.1 Μοντέλα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης ζιζανίων για χρήση από drone (Μ18) (ΕΛΓΟ-Φερεντίνος) για την υποστήριξη συστήματος δημιουργίας ζωνών διαφοροποιημένης εφαρμογής ζιζανιοκτόνων ΕΛΓΟ 18 Πρότυπο
Π1.5.1 Φασματικές τεχνολογίες για διάγνωση των ασθενειών ωίδιο σε αμπέλια και τεφρά σήψη σε τομάτα ΑΠΘ 20 Πρότυπο
Π1.5.2. Μοντέλα αναγνώρισης ασθενειών με έμφαση στη χρήση εικόνων από drone ΕΛΓΟ 20 Έκθεση
Π1.6.1 Ηλεκτροχημικοί κυτταρικοί ή/και νανοπολυμερικοί βιοαισθητήρες για την ανίχνευση ωχρατοξινών σε επιτραπέζια σταφύλια ΓΠΑ 20 Πρότυπο
Π1.6.2 Κυτταρικοί βιοιασθητήρες για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επιτραπέζια σταφύλια ΓΠΑ 20 Πρότυπο
Π1.6.3 Ενζυμικοί βιοαισθητήρες για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών σε οπωροκηπευτικά ΓΠΑ 18 Πρότυπο
Π1.7.1 Μοριακή και λειτουργική ανάλυση νέων μηχανισμών ανθεκτικότητας – μοριακοί δείκτες ΙΤΕ 20 Δημοσίευση
Π1.8.1 Μοριακό πρωτόκολλο για τον έλεγχο της απόκρισης των φυτών σε βιοδιεγέρτες ή φυσικά χημικά, έναντι των εντόμων ΙΤΕ 18 Πρότυπο
Π1.9.1 Έκθεση αποτελεσμάτων ταυτόχρονων μολύνσεων ιών και ιοειδών ΙΤΕ 18 Έκθεση
Π1.10 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ1 ΙΤΕ 20 Δημοσίευση
Π.2.1.1: Βιοκλιματικά μοντέλα για τους εχθρούς ΓΠΑ 24 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π2.1.2 Δημογραφικά μοντέλα αύξησης του πληθυσμού ΓΠΑ 24 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π2.1.3 Προγνωστικά μοντέλα ασθενειών αμπέλου και τομάτας ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π2.2.1 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας – εντομολογικοί εχθροί ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π2.2.2 Μοριακή ανίχνευση και ανάλυση βιοτύπων, παθογόνων και μεταλλαγών ανθεκτικότητας – εντομολογικοί εχθροί ΙΤΕ 18 Έκθεση
Π2.2.3 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας – μυκητολογικοί εχθροί ΑΠΘ 18 Έκθεση
Π2.2.4 Μοριακή ανίχνευση και ανάλυση μεταλλαγών ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π2.2.5 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα ΓΠΑ 18 Έκθεση
Π2.2.6 Μοριακή ανίχνευση ανθεκτικότητας ζιζανίων ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π2.3.1 Αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνολογίας αλληλούχησης σε αυτοφυή φυτά και έντομα-φορείς ως εργαλείο πρόβλεψης της εμφάνισης επιδημιών ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες κηπευτικών ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π2.3.2 Αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνολογίας αλληλούχησης σε αυτοφυή φυτά και έντομα-φορείς ως εργαλείο πρόβλεψης της εμφάνισης επιδημιών ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π2.3.3 Αποτελέσματα μελέτης επιδημιολογικών παραμέτρων του ιού του καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας Νέο Δελχί (ToLCNDV) ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π2.3.4 Αναφορά για την επικινδυνότητα στελεχών του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (ΤSWV) που υπερπηδούν την ανθεκτικότητα Sw-5 της τομάτας (TSWV-RB), για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση επιδημιών ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π2.3.5 Αξιολόγηση ενδημικής λειτουργικής βιοποικιλότητας (φυτά τράπεζες) προς εκμετάλλευση ως προς την ευπάθειά τους σε ιούς ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π2.3.6 Καταγραφή ιών και ιοειδών που προσβάλλουν τις καλλιέργειες ενδιαφέροντος της εμβληματικής δράσης ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π2.4.1 Αναφορά πρόβλεψης επιδημιών σημαντικών ιολογικών ασθενειών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π2.5 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ2 ΓΠΑ 28 Δημοσίευση
Π3.1.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας των βιοεντομοκτόνων φυτικής προέλευσης σε eντομολογικούς εχθρούς ΜΦΙ 18 Έκθεση
Π3.1.2 Αναφορά αποτελεσματικότητας των βιοεντομοκτόνων φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση των κομβονηματωδών ΓΠΑ 18 Έκθεση
Π3.1.3 Ανάλυση της μετακίνησης των φυτικών εκχυλισμάτων εντός του φυτού τομάτας και στο έδαφος. ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π3.2.1 Βελτιωμένα ελκυστικά και συνδυασμοί και νέες μορφές τυποποίησης σκευασμάτων για τη μύγα της Μεσογείου ΜΦΙ 18 Έκθεση
Π3.2.2 Νέας γενιάς μορφοτυποποιημένο προσελκυστικό για την εφαρμογή μεθόδου attract and kill για το Η. halys ΓΠΑ 18 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.3.1 Πρωτόκολλο εφαρμογής παρεμπόδισης σύζευξης ενάντια στο Grapholita molesta ΓΠΑ 18 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.3.2 Πρωτόκολλο εφαρμογής παρεμπόδισης σύζευξης στo Tuta absoluta σε υπαίθρια και βιομηχανική καλλιέργεια τομάτας ΜΦΙ 18 Έκθεση
Π3.4.1 Αποτελεσματικότητα εμπορικών σκευασμάτων βιοδιεγερτών έναντι ασθενειών της τομάτας και της αμπέλου ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π3.4.2 Αποτελεσματικότητα βιοδιεγερτών από απόβλητα ελαιουργείων ΕΛΜΕΠΑ 18 Δημοσίευση
Π3.4.3 Ταυτοποίηση και τρόπος δράσης βιοδιεγερτών από απόβλητα ελαιουργείων ΕΛΜΕΠΑ 18 Έκθεση
Π3.4.4 Αποτελεσματικότητα μεταβολιτών, πεπτιδίων και μικροβιακών εμβολίων έναντι εχθρών της τομάτας ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π3.4.5 Αποτελεσματικότητα μεταβολιτών, πεπτιδίων και μικροβιακών εμβολίων έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων της τομάτας και του αγγουριού ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π3.4.6 Αποτελεσματικότητα Plant Growth Promoting Rizobacteria (PGPRs) για την αντιμετώπιση ιολογικών ασθενειών στα κηπευτικά ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π3.4.7 Μοριακή βάση δράσης Plant Growth Promoting Rizobacteria (PGPRs) ΜΦΙ 28 Δημοσίευση
Π3.4.8 Αντιμικροβιακή δραστικότητα επιλεγμένων βασικών ουσιών (Basic substances) στην αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της ροδακινιάς ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π3.4.9 Ανάλυση επαγωγής μηχανισμών άμυνας στη ροδακινιά μετά από εφαρμογή Βασικών Ουσιών (Basic substances) ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π3.5.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας των νέων μικροβιακών βιοεντομοκτόνων έναντι εντόμων ΙΤΕ 18 Έκθεση
Π.3.5.2. Αναφορά αποτελεσματικότητας των νέων μικροβιακών βιοφυτοπροστατευτικών έναντι μυκήτων και βακτηρίων ΙΤΕ 18 Έκθεση
Π.3.5.3 Βέλτιστες συνθήκες in vitro καλλιέργειας παραγωγής των βιοδραστικών μορίων/ενώσεων ΙΤΕ 12 Έκθεση
Π.3.5.4 Αποτελέσματα κλασμάτωσης-διαχωρισμού και ταυτοποίησης των βιοδραστικών μορίων ΙΤΕ 15 Πιλοτικό κατασκευή
Π3.5.5 Αναφορά δραστικότητα τοξικών μεταβολιτών του μύκητα Mucor hiemalis έναντι λεπιδοπέτρων (L. botrana) και ημίπτερων (H. halys) ΓΠΑ 18 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.5.6 Αναφορά αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών προέλευσης συμβιωτικών οργανισμών ΕΠΝ στην Tuta absoluta, στο Tetranychus urticae και σε αρπακτικά ακάρεα ΑΠΘ 18 Έκθεση
Π3.6.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας επιλεγμένων dsRNA στη μύγα της Μεσογείου ΕΛΓΟ 12 Έκθεση
Π3.6.2 Αναφορά αποτελεσματικότητας in planta χορήγησης dsRNA εντομοκτόνων μέσω έγχυσης στον κορμό δέντρων ΕΛΓΟ 18 Δημοσίευση
Π3.6.3 Ανάπτυξη μεθόδου VEGAN HIGS και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της εφαρμογής RNAi σε σολανώδη και κολοκυνθοειδή ΓΠΑ 18 Έκθεση
Π3.6.4 Ιόμορφα σωμάτια (VLP) για την αποτελεσματική παράδοση σημάτων RNAi σε επιβλαβή λεπιδόπετρα ΓΠΑ 24 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.6.5 Σκευάσματα dsRNA-BioClay έναντι εντόμων ΙΤΕ 24 Πρότυπο
Π3.6.6 Ανάπτυξη βιομυκητοκτόνων εξωγενούς εφαρμογής (Spray Induced Gene Silencing -SIGS) για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών παθογόνων του επιτραπέζιου σταφυλιού και των εσπεριδοειδών ΑΠΘ 24 Έκθεση
Π3.7.1 Αποτελεσματικότητα νανοσκευασμάτων «βασικής ουσίας» και συνδυασμών της ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π3.7.2 Τρόπος δράσης νανοσκευασμάτων βασικής ουσίας στα κηπευτικά ΜΦΙ 28 Έκθεση
Π3.7.3 Πράσινη σύνθεση νανο-παρασιτοκτόνων με χρήση μεταλλικών νανοσωματιδίων (ΜΝΡ) για αντιμετώπιση εχθρών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ 18 Πρότυπο
Π3.7.4 Αποτελεσματικότητα μεταλλικών νανοσωματιδίων (ΜΝΡ) έναντι παθογόνων και εχθρών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π3.7.5 Παρασκευή καινοτόμων νανοσκευασμάτων ζιζανιοκτονων ΜΦΙ 18 Πρότυπο
Π3.7.6 Αξιολόγηση καινοτόμων ζιζανιοκτόνων με χρήση νανοσκευασμάτων ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π3.8.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μορφών φυσικού ζεολίθου έναντι εχθρών ντομάτας και ροδακινιάς ΑΠΘ 18 Πρότυπο
Π3.9.1 Αποτελεσματικότητα μη-χημικών μεθόδων (hot foam) διαχείρισης ζιζανίων σε πολυετείς καλλιέργειες και κηπευτικά ΓΠΑ 18 Δημοσίευση
3.10.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων χημικών και φυσικών απολυμαντικών μεθόδων για παθογόνα ΓΠΑ 18 Πρότυπο
Π3.11.1 Επιλογή αναστολέων ανθεκτικότητας ΙΤΕ 6 Έκθεση
Π3.11.2 Αναφορά σχετικά με επίδραση επιλεγμένων αναστολέων στην ενεργότητα ανασυνδυασμένων cytochrome P450s και ανθεκτικότητα εχθρών καλλιεργειών ΙΤΕ 18 Έκθεση
Π3.11.3 Αναφορά σχετικά με την ταυτοποίηση και απομόνωση δυνητικά δραστικών μορίων και την πιλοτική παραγωγή και μορφοποίηση προϊόντων για εφαρμογή ΙΤΕ 24 Έκθεση
Π3.12.1 Έκθεση αξιολόγησης επιδράσεων ποικιλιών τομάτας σε φυτοφάγους εχθρούς ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π3.12.2 Έκθεση αξιολόγησης επιδράσεων ποικιλιών/γενοτύπων πεπονιού σε φυτοφάγους εχθρούς ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π3.12.3 Αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών επιτραπέζιου σταφυλιού στην όξινη σήψη και στην επιμόλυνση με ωχρατοξίνη ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π3.12.4 Μοριακή ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας ποικιλιών επιτραπέζιου σταφυλιού στην όξινη σήψη και στην επιμόλυνση με ωχρατοξίν ΓΠΑ 24 Δημοσίευση
Π3.12.5. Αξιολόγηση ανθεκτικότητας κηπευτικών στους μύκητες Botrytis cinerea και Fusarium oxysporum ΓΠΑ 12 Έκθεση
Π.3.12.6. Συγκριτική μεταγραφωμική ανάλυση ειδών του Monilinia spp. κατά την αλληλεπίδρασή τους με τη ροδακινιά ως εργαλείο εντοπισμού παραγόντων μολυσματικότητας των παθογόνων ΑΠΘ 18 Δημοσίευση
Π.3.12.7 Συγκριτική μεταγραφωμική ανάλυση καρπών ροδακινιάς κατά την αλληλεπίδρασή τους με είδη του γένους Monilinia spp ως εργαλείο εντοπισμού παραγόντων άμυνας της ροδακινιάς ΑΠΘ 24 Δημοσίευση
Π3.13.1 Έκθεση αξιολόγησης της τοξικότητας βιοεντομοκτόνων σε ωφέλιμα αρθρόποδα ΜΦΙ 28 Έκθεση
Π3.13.2 Έκθεση αξιολόγησης της τοξικότητας βιοεντομοκτόνων σε επικονιαστές ΕΛΓΟ 28 Έκθεση
Π3.13.3 Επιδράσεις βιοδιεγερτών σε φυσικούς εχθρούς ΔΠΘ 24 Έκθεση
Π3.13.4 Έκθεση επιδράσεων ανθεκτικών ποικιλιών/γενοτύπων τομάτας και πεπονιού σε φυσικούς εχθρούς ΔΠΘ 28 Έκθεση
Π3.13.5 Ασφάλεια χρήσης νανοσωματιδίων ΜΦΙ 28 Έκθεση
Π3.14 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ3 ΜΦΙ 28 Δημοσίευση
Π4.1.1 Βιολογικές παράμετροι πληθυσμών αρπακτικών με βελτιωμένη αρμοστικότητα σε εμπορικές ποικιλίες τομάτας και γενοτύπους από Τράπεζες Γενετικού υλικού ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π4.1.2 Αποτελέσματα επιλογής σε φυσικούς εχθρούς με μεγαλύτερη αρμοστικότητα στη τομάτα ΕΛΓΟ 28 Πιλοτικό κατασκευή
Π4.2.1 Αποτελέσματα επιλογής σε φυσικούς εχθρούς με επιλεγμένα ΦΠ ΕΛΓΟ 24 Πιλοτικό κατασκευή
Π4.3.1. Πρωτόκολλο εξαπόλυσης παρασιτοειδών Anagyrus vladimiri για αντιμετώπιση ψευδοκόκκων σε εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα ΜΦΙ 24 Πρότυπο
Π4.4.1 Κατάλογος αυτοφυών φυτών που προσελκύουν ή απωθούν ωφέλιμα έντομα (φυσικούς εχθρούς και επικονιαστές) ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π4.4.2 Καλές πρακτικές για την χρήση των αυτοφυών φυτών σε καλλιέργεια τομάτας ΓΠΑ 18 Δημοσίευση
Π4.4.3 Αναφορά σχετική με την αξιοποίηση της ενδημικής βιοποικιλότητας και υποβοήθηση ιθαγενών αρπακτικών για την βιολογική καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου ΓΠΑ 24 Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π.4.5.1. Αποτελέσματα in vitro βιοδοκιμών ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων (ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων ως μονά στελέχη και ως μίγματα στελεχών) ITE 18 Πιλοτικό κατασκευή
Π.4.5.2. Αποτελέσματα in vivo - in planta βιοδοκιμών ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων ενάντια σε μύκητες, ωομύκητες και βακτήρια ΙΤΕ 24 Έκθεση
Π.4.5.3 Αποτελέσματα μελετών τρόπου δράσης – επαγωγής άμυνας φυτών επιλεγμένων στελεχών μικροοργανισμών ΙΤΕ 20 Δημοσίευση
Π.4.5.4 Γονιδιωματική αλληλούχιση επιλεγμένων στελεχών για τη μελέτη της γενετικής βάσης της βιοσύνθεσης βιοδραστικών ουσιών ΙΤΕ 24 Δημοσίευση
Π4.5.5 Χαρακτηρισμός μικροβιώματος σε ποικιλίες τομάτας και αγγουριάς με ανθεκτικότητα στους μύκητες Botrytis cinerea και Fusarium oxysporum και απομόνωση βακτηρίων με σκοπό το σχηματισμό αντιπροσωπευτικής συλλογής ΓΠΑ 24 Δημοσίευση
Π4.5.6 Μελέτη αποτελεσματικότητας συνθετικών μικροβιακών κοινοτήτων σε ευπαθείς ποικιλίες τομάτας και αγγουριάς έναντι των μυκήτων Botrytis cinerea και Fusarium oxysporum ΓΠΑ 28 Έκθεση
Π4.5.7 Αναφορά αποτελεσματικότητας βιολογικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση του ωιδίου και της όξινης σήψης σε εμπορικούς αμπελώνες επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου ΓΠΑ 24 Πρότυπο
Π.4.5.8 Aξιολόγηση και αξιοποίηση της ενδημικής λειτουργικής μικροβιακής ποικιλότητας για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου της αμπέλου σε επιτραπέζιες ποικιλίες ΑΠΘ 24 Δημοσίευση
Π 4.6. 1 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεταβολιτών και των κυττάρων των υπό δοκιμή βακτηρίων στους κομβονηματώδεις. ΓΠΑ 12 Έκθεση
Π4.6.2 Αναφορά της συμπεριφοράς των μεταβολιτών (μετακίνηση, προσρόφηση, αποδόμηση) των βακτηρίων στο έδαφος. ΓΠΑ 12 Δημοσίευση
Π4.6.3 Αναφορά της διασυστηματικής δράσης και της επαγωγής ανθεκτικότητας των βακτηρίων σε φυτά τομάτας. ΓΠΑ 12 Δημοσίευση
Π 4.6.4 Αναφορά αποτελεσματικότητας επιλεγμένων ειδών Bacillus και Pseudomonas έναντι του νηματώδη Xiphinema index σε in vitro και σε in vivo πειράματα ΕΛΓΟ 24 Δημοσίευση
Π4.7.1 Αξιοποίηση της φυσικής βλάστησης για τη διαχείριση των ζιζανίων ΓΠΑ 20 Έκθεση
Π4.7.2 Αποτελεσματικότητα στελεχοκοπής και αμειψισποράς στη μείωση του δυναμικού αναπαραγωγής και της τράπεζας σπόρων εδάφους των ζιζανίων ΓΠΑ 24 Έκθεση
Π4.8.1 Αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας των φυτών κάλυψης με τεχνολογίες σπόρου (biopriming), σε ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξης ΜΦΙ 18 Έκθεση
Π4.8.2. Αξιολόγηση των τεχνολογιών σπόρου για αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας φυτών κάλυψης μέσω πειράματος αγρού για την μελέτη 3-4 συστημάτων φυτών κάλυψης ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π4.8.3 Χαρακτηρισμός μικροβιώματος μέσω της χρήσης της εφαρμογής Illumina Metabarcoding (με χρήση διεθνούς μεθοδολογίας) για την ανάλυση πολλαπλών δειγμάτων από επιλεγμένα συστήματα φυτών κάλυψης. ΜΦΙ 24 Δημοσίευση
Π4.9.1 Δεδομένα βιοδοκιμών για προσέλκυση του παρασιτοειδούς παρουσία των CMV και PVY σε φυτά τομάτας ΜΦΙ 12 Έκθεση
Π4.9.2 Δεδομένα βιοδοκιμών για τη συσχέτιση της προσέλκυσης των παρασιτοειδών με συγκεκριμένες πρωτεΐνες των ιών. ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π4.9.3 Διαφορικά εκφραζόμενα μονοπάτια, Gene Ontologies και γονίδια στα CMV και PVY μολυσμένα φυτά σχετιζόμενα με την προσέλκυση του παρασιτοειδούς ΜΦΙ 24 Δημοσίευση
Π4.9.4 Διαφορικά εκφραζόμενα μονοπάτια, Gene Ontologies και γονίδια σχετιζόμενα με την προσέλκυση του παρασιτοειδούς παρουσία αφίδων ΜΦΙ 24 Έκθεση
Π4.14 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ4 ΔΠΘ 28 Δημοσίευση
Π5.1.1. Βέλτιστη ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων για ψεκασμό ακριβείας (Μ12) ΓΠΑ 12 Πρότυπο
Π5.1.2. Διερεύνηση ψεκαστικών παραμέτρων στη χρήση βιολογικών σκευασμάτων ΓΠΑ 12 Έκθεση
Π5.2.1 Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης χρήσης συμβατικών και βιοφυτοπροστατευτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εφαρμογής, σε σχέση με συμβατικές ΔΠΘ 18 Έκθεση
Π5.3.1. Πρωτόκολλα χρήσης ψεκαστικών drones ΓΠΑ 18 Έκθεση
Π5.3.2. Σύγκριση αποτελεσματικότητας ψεκασμού με drones και συμβατικών μηχανημάτων ΓΠΑ 18 Έκθεση
Π5.4.1 Αναβάθμιση και ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Γάλανθος με δεδομένα για τους εχθρούς των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας ΙΤΕ 24 Ιστότοπος
Π5.5.1 Ενημερωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής των ιών ΙΤΕ 24 Ιστότοπος
Π.5.6.1 Διαδραστική πλατφόρμα φυτοπροστασίας ΓΠΑ 24 Ιστότοπος
Π5.7 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ5 ΓΠΑ 24 Δημοσίευση
Π6.1.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για τη ντομάτα, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά ΕΛΜΕΠΑ 24 Πρότυπο
Π6.1.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη ντομάτα ΕΛΜΕΠΑ 28 Έκθεση
Π6.2.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για εσπεριδοειδή, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά ΜΦΙ 24 Πρότυπο
Π6.2.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη εσπεριδοειδή ΜΦΙ 28 Έκθεση
Π6.3.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM σε επιτραπέζια σταφύλια, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά ΓΠΑ 24 Πρότυπο
Π6.3.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ σε επιτραπέζια σταφύλια ΓΠΑ 28 Έκθεση
Π6.4 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ6 ΕΛΜΕΠΑ 28 Έκθεση
Π7.1.1 Αναφορά δράσεων για την κοινωνικοοινομική αξιολόγηση καινοτόμων προϊόντων και μεθοδολογιών ΕΛΓΟ 24 Έκθεση
Π7.1.2 Αποτίμηση και προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοχής των νέων τεχνολογιών ΓΠΑ 28 Έκθεση
Π7.2.1 Προσδιορισμός περιβαλλοντικής αειφορίας σε επιλεγμένες πιλοτικές εφαρμογές ΓΠΑ 28 Έκθεση
Π7.2.2 Δημιουργία βάσης γνώσεων περιβαλλοντικής αποτίμησης φυτοπροστατευτικών στρατηγικών με τα νέα ή βελτιωμένα σχεδία ΟΔΕ & Α ΓΠΑ 24 Δημοσίευση
Π7.2.3 Στρατηγικές και προτάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγήκαι μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΓΠΑ 28 Έκθεση
Π7.3.1 Αναφορά δράσεων για την προστασία πνευματικής ΄περιουσίας ΙΤΕ 28 Έκθεση
Π7.3.2 Ανάλυση αγοράς και σχεδιασμός εμπορικής αξιοποίησης ΙΤΕ 28 Έκθεση
Π7.4 Αναφορά διάχυσης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ7 ΕΛΓΟ 28 Έκθεση

ΣχετικΑ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» 

Κωδικός Αίτησης: TAEDR-0535675
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Image
Image
Image


ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
Ενότητα Agriculture and Food Industry:  Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον  
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Οικονομικών,
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης