Ενότητα Εργασίας 2

Ενότητα Εργασίας 2

Καταγραφή, ταυτοποίηση και προγνωστικά μοντέλα για εχθρούς και επιδημίες

Υπεύθυνος ΕΕ2

Ενότητα 2.1

Ανάπτυξη βιοκλιματικών και δημογραφικών μοντέλων για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντομολογικών εχθρών

  • Ανάπτυξη βιοκλιματικών μοντέλων με χρήση της πλατφόρμας CLIMEX για την εποχική καταλληλόλητα των οπωρώνων εσπεριδοειδών και ροδακινιάς για τη μύγα της Μεσογείου, την ανάρσια της ροδακινιάς και την καφέ ασιατική βρωμούσα. Μεταξύ άλλων, θα εκτιμηθεί ο δείκτης καταλληλότητας για την εγκατάσταση του πληθυσμού του εντόμου (Ecoclimatic Index – ΕΙ) (Εικόνα 1) και ο δείκτης δυνατότητας ανάπτυξης του πληθυσμού (Growth IndexGI) και θα εξεταστούν σενάρια μεταβολής του κλίματος που θα αφορούν τον Ελλαδικό χώρο.

A) Παγκόσμιος χάρτης καταλληλόλητας για την μύγα της Μεσογείου. (Szyniszewska, A.M.,et al. Sci Rep 14, 2515 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-52861-3), B) Χάρτης καταλληλόλητας της μύγας της Μεσογείου για τον Ελλαδικό χώρο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.

  • Ανάπτυξη δημογραφικών μοντέλών αύξησης του πληθυσμού στην Ελλάδα με τη χρήση της πλατφόρμας DYMEX για την πρόγνωση των πληθυσμιακών εξάρσεων της μύγας της Μεσογείου, του ψευδόκοκκου των εσπεριδοειδών και της αμπέλου, της ανάρσιας της ροδακινιάς, της καφέ ασιατικής βρωμούσας και του υπονομευτή της τομάτας.

 Αποτέλεσμα υπολογισμού της πυκνότητας του πληθυσμού της μύγας της Μεσογείου από το μοντέλο DYMEX στην περιοχή της Μακεδονίας για το 2023.

  • Εφαρμογή μοντέλων για την πρόγνωση ασθενειών στο αμπέλι (ωίδιο, περονόσπορος, βοτρύτης) και στην υπαίθρια τομάτα (περονόσπορος, βακτηριακή στιγμάτωση, βοτρύτης).

Ενότητα 2.2

Εφαρμογή διαγνωστικών για την ταυτοποίηση των εντομολογικών εχθρών, των παθογόνων που δυνητικά μεταφέρουν και της ανθεκτικότητάς τους στα εντομοκτόνα

  • Εφαρμογή διαγνωστικών βιοδοκιμών α) για τη διαπίστωση της ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά των κύριων εχθρών όπως Myzus persicae, Aphis gossypi, Tuta absoluta, Panonychus citri, Tetranychus urticae, Lobesia botrana β) για την ανθεκτικότητα σε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά των φυτοπαθογόνων μυκήτων Monilinia fructicola, Botrytis cinerea και Penicillium digitatum.
  • Ταυτοποίηση του είδους και καταγραφή μεταλλαγών ανθεκτικότητας για εγκεκριμένα μυκητοκτόνα στους κύριους φυτοπαθογόνους μύκητες Monilinia fructicola, Botrytis cinerea, Penicillium digitatum, Erysiphe necator, Podosphaera xanthii.
  • Διαπίστωση ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα των ζιζανίων Lolium rigidum, Conyza spp., Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Amaranthus spp. σε εσπεριδοειδή, ροδάκινο και αμπέλι.
  • Εφαρμογή μοριακών διαγνωστικών για την ταυτοποίηση του είδους και την καταγραφή μεταλλαγών ανθεκτικότητας στους κύριους εχθρούς Ceratitis capitata, Myzus persicae, Aphis gossypi, Tuta absoluta, Panonychus citri, Tetranychus urticae, Lobesia botrana, όπως και για την επιβεβαίωση και την καταγραφή μεταλλαγών ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα των ζιζανίων Lolium rigidum, Conyza spp., Papaver rhoeas, Sinapis arvensis, Amaranthus spp. σε εσπεριδοειδή, ροδάκινο και αμπέλι.

Ενότητα 2.3

Εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών για καταγραφή ιών και ιοειδών και πρόβλεψη επιδημιών σημαντικών ιολογικών ασθενειών

  • Αξιολόγηση της εφαρμογής της HTS ως εργαλείο πρόβλεψης των εντομο-μεταδιδόμενων ιών και ενδεχόμενων επιδημιών αυτών, που θα προσβάλουν μια καλλιέργεια κηπευτικών και μια καλλιέργεια εσπεριδοειδών, καθώς και τη λίστα των ιών/ιοειδών που θα ανιχνευτούν στους διάφορους οργανισμούς που θα αναλυθούν.
  • Λίστα φυσικών ξενιστών του ιού του Νέου Δελχί, περιοχές παρουσίας του, ασθένειες που προκαλεί, ικανότητα μετάδοσης του ιού από ελληνικούς πληθυσμούς/είδη του B. tabaci.
  • Ταυτοποίηση απομονώσεων του TSWV-RB που υπερπηδούν την ανθεκτικότητα (Sw-5) των ευρέως καλλιεργούμενων υβριδίων τομάτας στη χώρα.