Ενότητα Εργασίας 5

Υπεύθυνος Ενότητα Εργασίας 5

Εφαρμογές ακριβείας για τα φυτοπροστατευτικά (precision spraying techniques) και έξυπνες βάσεις δεδομένων για τη βέλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας

Η ΕΕ5 περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών φυτοπροστασίας ακριβείας (precision spraying techniques) τόσο σε συμβατικά όσο και σε βιολογικά, με σκοπό τη μείωση χρήσης γεωργικών φυτοφαρμάκων και την καλύτερη αποτελεσματικότητα, αντίστοιχα. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και εξελιχθούν έξυπνες βάσεις δεδομένων και μοντέλα αναγνώρισης ασθενειών με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη βέλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας. Η ΕΕ5 περιλαμβάνει τις παρακάτω υποοενότητες εργασίας -ερευνητικές δραστηριότητες (τα παραδοτέα αναλυτικά στο 6.5 του επενδυτικού σχεδίου).

5.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών για στοχευμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας
  • Καθορισμός παράμετρων για τη βελτιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων με στόχο τον ψεκασμό ακριβείας.
  • Βελτιστοποίηση ψεκαστικών παραμέτρων για τη χρήση τους για επιλεγμένα βιολογικά σκευασμάτων – βιοφυτοπροστατευτικά.

Συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης συμβατικών και βιοφυτοπροστατευτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εφαρμογής, σε σχέση με συμβατικές. Συγκριτική εκτίμηση της παρουσίας υπολειμμάτων χημικών φυτοπροστατευτικών στα προϊόντα και στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτόκολλων  χρήσης ψεκαστικών drones και αξιολόγηση δοκιμών ψεκασμών με εναέρια μέσα (drones) σε πραγματικές συνθήκες.

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Βάσης Δεδομένων Γάλανθος (www.galanthos.gr)

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής των ιών των οπωροκηπευτικών  της αμπέλου και των κηπευτικών με στοιχεία ιικών προσβολών η οποία θα τροφοδοτηθεί κυρίως από δεδομένα που θα προκύψουν από τα εργαστήρια των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αυτό φορέων και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με τη διερεύνηση των ασθενειών αυτών, αλλά και από δεδομένα που έχουν προκύψει από προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα.

5.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών για στοχευμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας όπου ο χρήστης θα μπορεί, εισάγοντας κάποιες παραμέτρους, για την καλλιέργειά του, να λάβει πληροφορία προσαρμοσμένη στο πρόβλημα φυτοπροστασίας που τον αφορά.
  • Στοχευμένη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΕΕ5.